Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
Opdrachtnemer: Pit-begeleiding
Opdrachtgever: Cliënt
Behandelovereenkomst:
Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer en alle daarmee verband houdende handelingen.
2.1. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 3. Tarieven en totstandkoming van de Behandelovereenkomst
3.1. De tarieven genoemd in de Behandelovereenkomst zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3.2. De in een Behandelovereenkomst genoemde tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.3. Tariefwijzigingen worden minimaal één maand van tevoren aangekondigd.
3.4. Een Behandelovereenkomst komt tot stand op het moment dat het door Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor akkoord getekende contract door Opdrachtnemer is ontvangen. De Behandelovereenkomst is gebaseerd op de informatie die de Opdrachtgever ten tijde van het sluiten van de Behandelovereenkomst aan de Opdrachtnemer heeft verstrekt.
3.5. De Behandelovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.
Artikel 4. Uitvoering van de Behandelovereenkomst
4.1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Behandelovereenkomst uitgevoerd wordt.
Opdrachtnemer zal de Behandelovereenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de Opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting.
4.3. Opdrachtnemer kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien de Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
4.4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Behandelovereenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Behandelovereenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Behandelovereenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.5. Opdrachtnemer zal in het belang van de uitvoering van de opdracht uitsluitend met toestemming van de Opdrachtgever in overleg treden met derden.
4.6. Indien tijdens de uitvoering van de Behandelovereenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zal de Opdrachtnemer in onderling overleg met de Opdrachtgever tot aanpassing van de Behandelovereenkomst overgaan.
4.7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Artikel 5. Geheimhouding
5.1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Behandelovereenkomst van de Opdrachtgever, het Kind of uit andere niet openbare bron heeft verkregen.
5.2. Tenzij het Kind anders bepaalt, geldt het geheimhoudingsprincipe ten aanzien van de vertrouwelijke informatie zoals uitgewisseld tussen Opdrachtnemer en het Kind ook richting
Opdrachtgever.
5.3. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever, het Kind of andere niet openbare bron als zodanig is gekwalificeerd of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
5.4. In afwijking van het gestelde in 5.1, 5.2 en 5.3 zal de Opdrachtnemer de geheimhouding verbreken:
– Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken. Opdrachtnemer is hiertoe te allen tijde gerechtigd.
– Verplichting tot informatie in het kader van een klacht- of tuchtprocedure.
– Bij kennis en vermoeden van een situatie die een acute en ernstige bedreiging kunnen vormen voor leven of gezondheid.
Artikel 6. Betaling
6.1. Facturering vindt maandelijks plaats, tenzij anders is overeenkomen.
6.2. Facturen dienen door Opdrachtgever uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan middels overmaking van het overeengekomen bedrag in de Behandelovereenkomst op een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
6.3. De hoogte van het tarief of betaling van de factuur is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
6.4. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente.
6.5. Indien Opdrachtnemer zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is Opdrachtgever alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met incasso gemoeid zijn verschuldigd.
6.6. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en kan Opdrachtnemer, zonder daardoor in verzuim te komen, besluiten de sessies op te schorten dan wel de Behandelovereenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen.
Artikel 7. Annulering en opzegging
7.1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor
Opdrachtnemer de Behandelovereenkomst niet naar behoren kan uitvoeren. In dat geval zullen de 0pdrachtnemer en Opdrachtgever zo snel als redelijkerwijze mogelijk is een nieuwe afspraak maken. Aan de Opdrachtgever worden in dat geval geen kosten in rekening gebracht.
7.2. Wanneer Opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met Opdrachtnemer wenst te annuleren, dient zulks uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch aan Opdrachtnemer te worden doorgegeven.
7.3. Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaatsvindt, of in het geval er in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is Opdrachtnemer gerechtigd 100% van het geldende tarief aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
7.4. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde de Behandelovereenkomst opzeggen, tenzij anders is overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld. Opdrachtnemer behoudt het recht de werkzaamheden en kosten voor de datum van ontbinding van de Behandelovereenkomst in rekening te brengen.
Artikel 8. Bruikleen
8.1. Alle door Opdrachtnemer uitgeleende goederen, daaronder eventueel mede begrepen testen, kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, tekeningen, (elektronische) bestanden enz., blijven (intellectueel) eigendom van Opdrachtnemer, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden worden gebracht of aan derden ter beschikking worden gesteld.
8.2. De Opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de uitgeleende goederen en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de Opdrachtnemer voor het einde van het coachtraject. In geval van beschadigingen toegebracht door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer het recht de schade te verhalen op Opdrachtgever.
8.3.Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 2. genoemde verplichting, heeft Opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat Opdrachtgever in het kader van de Behandelovereenkomst aan Opdrachtnemer heeft betaald.
9.2. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de Opdrachtgever met de schade en met Opdrachtnemer als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.
9.3. Indien Opdrachtnemer een niet aan haar verbonden persoon bij de uitvoering van de Behandelovereenkomst inschakelt, dan is Opdrachtnemer tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige fout die door deze persoon mocht worden gemaakt. Door Opdrachtnemer een opdracht te geven, verleent Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de bevoegdheid om, als een door Opdrachtnemer ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
9.4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste besparingen, emotionele schade of schade voortvloeiende uit beslissingen die de Opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de Opdrachtnemer. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor keuzes.
Artikel 10. Overig
10.1. De Opdrachtgever dient tijdens de sessies telefonisch bereikbaar te zijn.
10.2. Van toepassing is steeds de laatst vastgestelde versie Algemene Voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de Behandelovereenkomst.
10.3. De Opdrachtnemer houdt een dossier bij voor eigen gebruik. In het dossier worden alleen die gegevens bijgehouden die voor de begeleiding en ondersteuning noodzakelijk zijn.
10.4. Opdrachtnemer is lid van de NGVH en de NAP. Opdrachtnemer heeft zich verbonden aan de “Gedragscode voor hypnotherapeut” en het “Klachtenreglement” van de “Nederlandse Associatie voor psychotherapie”.
Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze
11.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
11.2. Alle geschillen die verband houden met deze rechtsverhoudingen worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.
11.3. Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
14 april 2013, Amsterdam

Privacy

DISCLAIMER AVG wet / Privacyverklaring van Pit-begeleiding

In het licht van de herziene EU-regels voor gegevensbescherming 2018 heb ik ( als Pit-begeleiding ) mijn privacyverklaring opgesteld en toegevoegd aan de algemene voorwaarden bij de behandelovereenkomst. Jouw privacy is voor mij vanzelfsprekend belangrijk en staat voorop in deze aanpassingen. Om jou duidelijkheid te geven over waar ik jouw gegevens voor gebruik en hoe ik ermee omga heb ik onderstaande verklaring opgesteld:

Samenvatting Privacyverklaring:
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke verplichting opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat, naast administratieve gegevens, aantekeningen over de behandeling en uw welzijn in verband met de behandeling. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens. Door anderen geen toegang tot deze gegevens te laten. De gegevens blijven 15 jaar bewaard, bij coaching 1 jaar . Uw privacy is ook van toepassing op de nota: Hier staan de administratieve gegevens op die mij door de belastingdienst worden opgelegd en door uw verzekeraar worden gevraagd zodat u de nota daar eventueel kunt indienen.  De software programma’s die ik gebruik voor mijn administratie hebben ook hun toegang versleuteld en beveiligd.

Verder deel ik alleen met uw expliciete toestemming informatie over de behandeling met uw huisarts en / of specialist. U heeft ook het recht om uw dossier op te vragen of alles te laten verwijderen.

Privacyverklaring
Pit-begeleiding kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Pit-begeleiding en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Pit-begeleiding verstrekt. Pit-begeleiding kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres uw geboorte datum en huisarts en bij wie u verzekerd bent en hoe.

WAAROM Pit-begeleiding GEGEVENS NODIG HEEFT
Pit-begeleiding verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Pit-begeleiding uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten behandel overeenkomst. Om met uw toestemming contact op te nemen met een andere behandelaar en om u een factuur te kunnen sturen.

HOE LANG Pit-begeleiding GEGEVENS BEWAART
Pit-begeleiding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig en verplicht is. Uw gegevens worden niet langer dan 15 jaar bewaard.

DELEN MET ANDEREN
Pit-begeleiding verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Pit-begeleiding worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Pit-begeleiding gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar tanja@pit-begeleiding.nl. of persoonlijk vragen. Pit-begeleiding zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Pit-begeleiding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Pit-begeleiding maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Pit-begeleiding verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Pit-begeleiding op via tanja@pit-begeleiding.nl. www.pit-begeleiding.nl. Pit-begeleiding is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres:
Overtoom 570, 1051 VT Amsterdam

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 34354951 Telefoon: 06-24136940  E-mailadres: tanja@pit-begeleiding.nl

Verder sta ik altijd open voor suggesties ter verbetering van bovenstaande.

Met vriendelijke groet,

Tanja Caradonna

Klachtenprocedure

Als therapeut en lid van het NVPA doe ik uiteraard mijn uiterste best om uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat een verschil van mening ontstaat over beslissingen die genomen worden of over de manier waarop ik met u omga. Op de website van mijn beroepsvereniging vind u in stappen uitgelegd wat u kan doen om uw klacht in te dienen. https://nvpa.org/content/een-klacht-indienen-1

Hier onder vindt u op hoofdlijnen de informatie rond de mogelijkheden om een klacht in te dienen.

Wkkgz
De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) vereist dat elke zelfstandig werkende zorgverlener (individueel of via een beroepsorganisatie) de cliënt een laagdrempelige klachtbehandeling aanbiedt door middel van een onafhankelijk werkende klachtenfunctionaris of klachtenbemiddelaar. Daarnaast ben ik als zorgverlener verplicht aangesloten bij de erkende geschilleninstantie de SCAG.

Wanneer een klacht indienen?
Als er tijdens een behandeling iets is gebeurd of er wordt iets gezegd waar u het niet mee eens bent, hoor ik dit graag, ik neem dit serieus en ga er iets mee doen. Vaak lost dit al een hoop op. Als u het moeilijk vindt om een gesprek aan te gaan, kunt u altijd de hulp inroepen van een eigen vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld een medecliënt, vriend(in) of familielid.

Als praten niet (meer) lukt, kunt u een klacht indienen. Hiervoor kunt u zich richten tot  mijn beroepsvereniging de NVPA

De klachtenprocedure is kosteloos.

De behandeling van uw klacht
Uw klacht wordt in behandeling genomen door een onafhankelijke klachtenfunctionaris van het SCAG. Zo nodig kan een bemiddelingsgesprek plaatsvinden tussen de klager en zorgverlener. Mochten deze gesprekken tot een oplossing leiden, dan stopt daarmee de procedure en zal het SCAG het bestuur van de NVPA overeenkomstig deze uitkomsten adviseren en de klacht als afgehandeld beschouwen.

Geschilleninstantie
Indien ondanks bemiddeling door de klachtenfunctionaris geen oplossing is bereikt tussen klager en therapeut, dan zal de klachtenfunctionaris klager wijzen op de mogelijkheid om het geschil, na verdere afhandeling door therapeut, voor te leggen aan de Geschilleninstantie Zorggeschil. De geschilleninstantie heeft tot taak geschillen over gedragingen van een therapeut jegens een cliënt in het kader van de zorgverlening te beslechten en is conform de Wkkgz bevoegd om bij wijze van bindend advies ten laste van de therapeut een vergoeding van geleden schade toe te kennen alsmede partijen te veroordelen in de kosten van het geding. 

Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)
Indien het een klacht betreft omtrent laakbaar of ethisch handelen van een therapeut is het mogelijk dit tevens aanhangig te maken bij de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Bij het tuchtcollege kunt u alleen klagen over situaties die onder de tuchtnormen (beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen. In bijna alle gevallen betreft het hier de beroepscode van de RBCZ/TCZ en de beroepscode van de beroepsorganisatie waarbij de therapeut is aangesloten. Bij studenten komt hier ook nog het reglement van de opleiding bij. Zie www.tcz.nu voor de procedure.

Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) lost uw persoonlijke klacht niet voor u op. U kunt bij de IGZ wel melding maken van uw klacht. De IGZ gebruikt deze signalen bij haar toezicht op de zorg. Bij veel of ernstige signalen over een bepaalde therapeut grijpt de IGZ in. Zie www.igz.nl voor de procedure.